krs

Logo BIP

- Status spółki -

     Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Częstochowa
     w Częstochowie  Spółka Akcyjna, powstało w wyniku komercjalizacji
     Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej w
     Częstochowie i rozpoczęło działalność od 01.01.2005r. na podstawie
     aktu notarialnego:

     Numer Repertorium: `A Nr 22610/2004.
     Akt komercjalizacji  z dnia 22.09.2004 roku.

     W dniu 01.12.2004 roku, postanowieniem Sądu Rejonowego w 
     Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
     Sądowego wpisano Spółkę do Krajowego Rejestru Sądowego
     pod numerem KRS: 0000222666.