Ulgi ustawowe

Zestawienie ulg ustawowych - Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. (Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002) z późniejszymi zmianami

BILETY JEDNORAZOWE


ULGA 100%
DZIECI DO LAT 4 – pod warunkiem nie korzystania z oddzielnego miejsca do siedzenia, w komunikacji zwykłej i przyspieszonej. Korzystanie z oddzielnego miejsca wymaga wykupienia biletu jednorazowego z ulgą 78%.
POSEŁ i SENATOR
Na terenie całego kraju, w każdym rodzaju komunikacji.
STRAŻ GRANICZNA
Funkcjonariusze Straży Granicznej w czasie wykonywania czynności służbowych związanych z ochroną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
szlaków komunikacyjnych o szczególnym znaczeniu międzynarodowym przed przestępczością, której zwalczanie należy do właściwości Straży
Granicznej -w każdym rodzaju komunikacji.

ULGA 95 %
PRZEWODNIK NIEWIDOMEGO
Przewodnik towarzyszący w czasie podróży osobie niewidomej lub ociemniałej, na podstawie biletów jednorazowych w komunikacji zwykłej, przyspieszonej i pospiesznej. Opiekun lub przewodnik– należy przez to rozumieć jedną osobę w przypadku osoby niewidomej, która ukończyła 13 lat albo psa – przewodnika.
OPIEKUN INWALIDY WOJENNEGO i WOJSKOWEGO I GRUPY
Opiekun (przewodnik) towarzyszący w czasie podróży inwalidzie wojennemu lub wojskowemu zaliczonemu do I grupy inwalidów na podstawie biletów jednorazowych w komunikacji zwykłej, przyspieszonej i pospiesznej.
OPIEKUN OSOBY NIESAMODZIELNEJ
Jeden opiekun towarzyszący w czasie podróży osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji na podstawie biletów jednorazowych w komunikacji zwykłej, przyspieszonej i pospiesznej. Opiekun – należy przez to rozumieć jedną osobę pełnoletnią.

ULGA 93 %
NIEWIDOMY NIEZDOLNY DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI
Osoby niewidome uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji na podstawie biletów jednorazowych w komunikacji zwykłej.


ULGA 78 %
STRAŻ GRANICZNA
Umundurowani funkcjonariusze Straży Granicznej w czasie wykonywania czynności służbowych związanych z ochroną granicy państwowej, a także w czasie konwojowania osób zatrzymanych, służby patrolowej oraz wykonywania czynności związanych z kontrolą ruchu granicznego, w komunikacji zwykłej i przyspieszonej na podstawie biletów jednorazowych.
CELNIK
Funkcjonariusze celni w czasie wykonywania czynności służbowych kontroli celnej w ruchu granicznym na podstawie biletów jednorazowych w komunikacji zwykłej i przyspieszonej.
POLICJANT
Umundurowani policjanci w czasie konwojowania osób zatrzymanych lub chronionego mienia, przewożenia poczty specjalnej, służby patrolowej oraz udzielania pomocy lub asystowania przy czynnościach organów egzekucyjnych na podstawie biletów jednorazowych w komunikacji zwykłej i przyspieszonej.
ŻOŁNIERZ ŻW
Żołnierze Żandarmerii Wojskowej oraz wojskowych organów porządkowych, wykonujący czynności urzędowe patrolowania i inne czynności służbowe w środkach transportu zbiorowego na podstawie biletów jednorazowych w komunikacji zwykłej i przyspieszonej.
DZIECKO NIEPEŁNOSPRAWNE
Dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne - na podstawie biletów jednorazowych w komunikacji zwykłej, przyspieszonej i pospiesznej. Uprawnienie to obejmuje wyłącznie przejazd z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo-wychowawczej, placówki oświatowo-wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjnowychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, a także na turnus rehabilitacyjny - i z powrotem.
OPIEKUN DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO
Jedno z rodziców lub opiekun dzieci i młodzieży niepełnosprawnej na podstawie biletów jednorazowych w komunikacji zwykłej, przyspieszonej i pospiesznej. Uprawnienie to obejmuje wyłącznie przejazd z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo-wychowawczej, placówki oświatowo-wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjnowychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, a także na turnus rehabilitacyjny - i z powrotem.
INWALIDA WOJENNY i WOJSKOWY I GRUPY
Inwalidzi wojenni i wojskowi zaliczeni do I grupy inwalidów na podstawie biletów jednorazowych w komunikacji zwykłej, przyspieszonej i pospiesznej.
ŻOŁNIERZ NIEZAWODOWY
Kandydaci na żołnierzy zawodowych (elewi i podchorążowie) lub przyjęci do służby przygotowawczej na podstawie biletów jednorazowych w komunikacji zwykłej i przyspieszonej.
DZIECKO DO 4 LAT – OSOBNE MIEJSCE
Dziecko do lat 4 jeżeli korzysta z oddzielnego miejsca do siedzenia w komunikacji zwykłej i przyspieszonej. 
NIEWIDOMA OFIARA DZIAŁAŃ WOJENNYCH
Cywilne niewidome ofiary działań wojennych uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji przy przejazdach w komunikacji zwykłej, przyspieszonej i pospiesznej.

ULGA 51 %
NIEWIDOMY NIEZDOLNY DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI
Do ulgi 51 % przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji innej niż zwykła, na podstawie biletów jednorazowych są uprawnione osoby niewidome uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji.

ULGA 49 %
OSOBA NIEZDOLNA DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI
Osoba niezdolna do samodzielnej egzystencji – należy przez to rozumieć osoby całkowicie niezdolne do pracy oraz niezdolne do samodzielnej egzystencji, w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, albo posiadające znaczny stopień niepełnosprawności, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, bądź inwalidów I grupy, jeżeli orzeczenie o niepełnosprawności nie utraciło mocy, w komunikacji zwykłej na podstawie biletów jednorazowych,

ULGA 37 %
OSOBA NIEZDOLNA DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI
Osoba niezdolna do samodzielnej egzystencji – należy przez to rozumieć osoby całkowicie niezdolne do pracy oraz niezdolne do samodzielnej egzystencji, w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, albo posiadające znaczny stopień niepełnosprawności, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, bądź inwalidów I grupy, jeżeli orzeczenie o niepełnosprawności nie utraciło, na podstawie biletów jednorazowych w komunikacji przyspieszonej i pospiesznej.
DZIECKO 4-5 LAT
Dzieci w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego na podstawie biletów jednorazowych w komunikacji zwykłej i przyspieszonej .
NIEWIDOMY
Osoby niewidome lub ociemniałe, jeśli nie zostały uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji na podstawie biletów jednorazowych w komunikacji zwykłej, przyspieszonej i pospiesznej.
INWALIDA WOJENNY i WOJSKOWY
Inwalida wojenny lub wojskowy nie zaliczony do I grupy inwalidów na podstawie biletów jednorazowych w komunikacji zwykłej, przyspieszonej i pospiesznej.
KOMBATANT
Kombatanci i inne osoby uprawnione emeryci, renciści, inwalidzi lub osoby będące ofiarami represji wojennych i powojennych na podstawie biletów jednorazowych w komunikacji zwykłej i przyspieszonej.
WETERAN-INWALIDA
Weteranowi poszkodowanemu pobierającemu rentę inwalidzką z tytułu urazów lub chorób powstałych w związku z udziałem w działaniach poza granicami państwa, w komunikacji zwykłej i przyspieszonej - na podstawie biletów jednorazowych.


BILETY MIESIĘCZNE


ULGA 37%
NAUCZYCIELE szkól podstawowych, gimnazjów, szkól ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych - publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkól publicznych, nauczyciele akademiccy, w komunikacji zwykłej z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem na podstawie imiennych biletów miesięcznych,
OSOBY NIEWIDOME LUB OCIEMNIAŁE na podstawie biletów miesięcznych imiennych w każdej komunikacji.


ULGA 49%
DZIECI I MŁODZIEŻ
w okresie od rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego do ukończenia gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej - publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia na podstawie imiennych biletów miesięcznych szkolnych z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem w komunikacji zwykłej i przyspieszonej.


ULGA 51%
STUDENCI do ukończenia 26 roku życia w komunikacji zwykłej i przyspieszonej na podstawie biletów imiennych miesięcznych.
OSOBY NIEWIDOME UZNANE ZA NIEZDOLNE DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI w komunikacji innej niż zwykła. na podstawie biletów imiennych miesięcznych.


ULGA 78%
DZIECI I MŁODZIEŻ DOTKNIĘTA INWALIDZTWEM LUB NIEPEŁNOSPRAWNA w każdym rodzaju komunikacji. Uprawnienie to obejmujewyłącznie przejazd z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do przedszkola, szkoły, placówki opiekuńczo - wychowawczej, ośrodka rehabilitacji,ośrodka rehabilitacyjno - wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno -pedagogicznej.


ULGA 93%
OSOBY NIEWIDOME UZNANE ZA NIEZDOLNE DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI w komunikacji zwykłej, na podstawie biletów miesięcznych imiennych.

Ulgi handlowe

25% ulga dla studenta od piątku do poniedziałku na wszystkich kursach